Obowi膮zek informacyjny RODO

Obowi膮zek informacyjny RODO

Poni偶sza informacja stanowi zwi臋z艂y, zrozumia艂y i przejrzysty skr贸t informacji zamieszczonych w Polityce Prywatno艣ci odno艣nie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w zwi膮zku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spe艂nienia obowi膮zku informacyjnego RODO. Szczeg贸艂y dotycz膮ce sposobu przetwarzania i podmiot贸w uczestnicz膮cych w tym procesie dost臋pne s膮 we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "projekty4D.pl Oksana 艁uczak", prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 pod adresem: ul. Kluczborska 32-34/6, 50-322 Wroc艂aw, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8982191499, 艣wiadcz膮ca us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Serwisu

Jak mo偶na skontaktowa膰 si臋 z administratorem danych?

Z Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 w jeden z poni偶szych sposob贸w

 • Adres pocztowy - projekty4D.pl Oksana 艁uczak, ul. Kluczborska 32-34/6, 50-322 Wroc艂aw

 • Adres poczty elektronicznej - biuro@projekty4D.pl

 • Po艂膮czenie telefoniczne - +48883533687

 • Formularz kontaktowy - dost臋pny pod adresem: /kontakt

Czy Administrator powo艂a艂 Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych, w tym danych osobowych, nale偶y kontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio z Administratorem.

Sk膮d pozyskujemy dane osobowe i jakie s膮 ich 藕r贸d艂a?

Dane pozyskiwane s膮 z nast臋puj膮cych 藕r贸de艂:

 • od os贸b, kt贸rych dane dotycz膮
 • w przypadku rejestracji przy u偶yciu portali spo艂eczno艣ciowych, za wyra偶on膮 艣wiadom膮 zgod膮 tych os贸b, z tych portali spo艂eczno艣ciowych

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane s膮 dane osobowe zwyk艂e, podane dobrowolnie przez osoby, kt贸rych dotycz膮
(Np. imi臋 i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szczeg贸艂owy zakres przetwarzanych danych dost臋pny jest w Polityce Prywatno艣ci.

Jakie s膮 cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane w jednym z nast臋puj膮cych cel贸w:

 • Realizacji us艂ug elektronicznych:
  • Komunikacji Administratora z U偶ytkownikami w sprawach zwi膮zanych z Serwisem oraz ochrony danych
  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

  Jakie s膮 podstawy prawne przetwarzania danych?

  Serwis gromadzi i przetwarza dane U偶ytkownik贸w na podstawie:

  • Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych)
   • art. 6 ust. 1 lit. a
    osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w
   • art. 6 ust. 1 lit. b
    przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy
   • art. 6 ust. 1 lit. f
    przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora lub przez stron臋 trzeci膮
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

  Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegaj膮cy na ochronie naszych praw, w tym mi臋dzy innymi;
  • W celu oceny ryzyka potencjalnych klient贸w
  • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
  • W celu realizacji marketingu bezpo艣redniego

  Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

  Co do zasady, wskazane dane osobowe s膮 przechowywane wy艂膮cznie przez okres 艣wiadczenia us艂ugi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. S膮 one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zako艅czenia 艣wiadczenia us艂ug (np. usuni臋cie zarejestrowanego konta u偶ytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

  W wyj膮tkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten mo偶e ulec wyd艂u偶eniu. W takiej sytuacji Administrator b臋dzie przechowywa艂 wskazane dane, od czasu 偶膮dania ich usuni臋cia przez U偶ytkownika, nie d艂u偶ej ni偶 przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapis贸w regulaminu serwisu przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.

  Kto jest odbiorc膮 danych w tym danych osobowych?

  Co do zasady jedynym odbiorc膮 danych jest Administrator.

  Przetwarzanie danych mo偶e jednak by膰 powierzone innym podmiotom, realizuj膮cym us艂ugi na rzecz Administratora w celu utrzymania dzia艂alno艣ci Serwisu.

  Do podmiot贸w takich mo偶na zaliczy膰 mi臋dzy innymi:
  • Firmy hostingowe, 艣wiadcz膮ce us艂ugi hostingu lub us艂ug pokrewnych dla Administratora
  • Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonuj膮ce konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT

  Czy Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przekazywane poza Uni臋 Europejsk膮?

  Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane poza Uni臋 Europejsk膮, chyba 偶e zosta艂y opublikowane na skutek indywidualnego dzia艂ania U偶ytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, 偶e dane b臋d膮 dost臋pne dla ka偶dej osoby odwiedzaj膮cej serwis.

  Czy dane osobowe b臋d膮 podstaw膮 zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

  Dane osobowe nie b臋d膮 wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

  Jakie maj膮 Pa艅stwo prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych?

  • Prawo dost臋pu do danych osobowych
   U偶ytkownikom przys艂uguje prawo uzyskania dost臋pu do swoich danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora

  • Prawo do sprostowania danych osobowych
   U偶ytkownikom przys艂uguje prawo 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego sprostowania danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe lub / oraz uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora

  • Prawo do usuni臋cia danych osobowych
   U偶ytkownikom przys艂uguje prawo 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego usuni臋cia danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora.
   W przypadku kont u偶ytkownik贸w, usuni臋cie danych polega na anonimizacji danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 U偶ytkownika.

   W przypadku us艂ugi Newsletter, U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 samodzielnego usuni臋cia swoich danych osobowych korzystaj膮c z odno艣nika umieszczonego w ka偶dej przesy艂anej wiadomo艣ci e-mail.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   U偶ytkownikom przys艂uguje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawid艂owo艣膰 danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora

  • Prawo do przenoszenia danych osobowych
   U偶ytkownikom przys艂uguje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotycz膮cych U偶ytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora

  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   U偶ytkownikom przys艂uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach okre艣lonych w art. 21 RODO, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora

  • Prawo wniesienia skargi
   U偶ytkownikom przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych.